Sunday, January 31, 2016

Μαίρη Κουτσελίνη, Διευθύντρια Έδρας UNESCO

Μαίρη Κουτσελίνη, Διευθύντρια Έδρας UNESCO
Φλώρια Βαλανίδου, Γραφείο Οργάνωσης Έδρας UNESCO

Για ακόμη τέσσερα χρόνια ανανεώθηκε το συμβόλαιο μεταξύ της Οργάνωσης των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό (UNESCO) και του Πανεπιστημίου Κύπρου, για την Έδρα της UNESCO για την Iσότητα και την Eνδυνάμωση των φύλων. Μετά από πολύμηνη αξιολόγηση του έργου της Έδρας UNESCO του Πανεπιστημίου Κύπρου, για την Ισότητα και Ενδυνάμωση των Φύλων, η UNESCO αποφάσισε την ανανέωση του συμβολαίου της Έδρας για ακόμη 4 χρόνια, μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2019, οπότε, σύμφωνα με τη διαδικασία, θα πρέπει να επαναξιολογηθεί. Με την απόφαση αυτή, αναγνωρίζεται το πλούσιο έργο της Έδρας UNESCO του Πανεπιστημίου Κύπρου σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και η συμβολή της στους στόχους και τις προσπάθειες του Προγράμματος Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών της UΝΕSCO για προώθηση έρευνας που να εστιάζει στην εφαρμογή σχετικών στρατηγικών, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, και στην επιμόρφωση και την υπεράσπιση της ισότητας των φύλων και των δικαιωμάτων των γυναικών σε όλο τον κόσμο. Διευθύντρια της Έδρας UNESCO του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι η Καθηγήτρια στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Μαίρη Κουτσελίνη.

Πλούσιο το ερευνητικό έργο της Έδρας UNESCO

Η Έδρα UNESCO του Πανεπιστημίου Κύπρου, μέσω του πλούσιου δικτύουσυνεργασίας της, προτείνει και εφαρμόζει ένα νέο παράδειγμα στον τρόπο με τον οποίο τα κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πληθυσμοί της περιοχής μπορούν να εξεταστούν μέσω της προοπτικής του φύλου. Για την επίτευξη των στόχων της, η Έδρα αναλαμβάνει ένα σύστημα δραστηριοτήτων έρευνας, κατάρτισης, ενημέρωσης και τεκμηρίωσης στο πεδίο των γυναικείων σπουδών – ερευνών και των παρεμβάσεων σε θέματα φύλου.

Συγκεκριμένα, τα τελευταία χρόνια από την εγκαθίδρυσή της στο Πανεπιστήμιο Κύπρου το 2010, η Έδρα ασχολήθηκε ερευνητικά με θέματα ισότητας φύλων που αφορούσαν, μεταξύ άλλων, α) σε βία κατά των γυναικών και τις επιπτώσεις που προκύπτουν από τη θυματοποίηση των παιδιών (Ερευνητικό έργο VICTIMS με τίτλο ‘An indirect harmful effect of violence: Victimizing the child and Re-victimizing the woman-mother through her child’s exposure to violence against herself’, 2009-2011, που συγχρηματοδοτήθηκε από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Daphne και το Πανεπιστήμιο Κύπρου), β) στην έμφυλη χαρτογράφηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου (Ερευνητικό έργο ‘Ο Έμφυλος Χάρτης στην Εκπαίδευση της Κύπρου: Τα εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης’, 2009-2010, που συγχρηματοδοτήθηκε από τον Μηχανισμό για τα Δικαιώματα της Γυναίκας και το Πανεπιστήμιο Κύπρου), γ) στην ισότητα στον εργασιακό τομέα (Ερευνητικό έργο ‘Ισότητα στην εργασία και Απασχόληση’, 2011-2012, που χρηματοδοτήθηκε από την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση), δ) στην παρουσία των γυναικών πολιτικών στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Ερευνητικό έργο ‘Το προφίλ της γυναίκας πολιτικού στα ΜΜΕ της Κύπρου: Μια έμφυλη ανάλυση’, 2011-2014, που χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας της Κύπρου) αλλά και ε) στη διάσταση του φύλου γενικά στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Ερευνητικό έργο ‘Η διάσταση του Φύλου στα ΜΜΕ της Κύπρου και η σχέση της με τις αντιλήψεις των νέων. Συγκρίσεις με τη διακηρυγμένη πολιτική της Ε.Ε. για τα δύο φύλα’, 2004-2007, που χρηματοδοτήθηκε από το ίδρυμα Προώθησης Έρευνας της Κύπρου).


Νέα έρευνα της Έδρας UNESCO
Τον Ιανουάριο του 2015, η Έδρα UNESCO χρηματοδοτήθηκε σε ένα νέοερευνητικό έργο με το ακρωνύμιο CODE-IWP και τίτλο “Commitment to Democracy through Increasing Women’s Participation” με στόχο την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών τόσο ως ψηφοφόρων όσο και ως υποψηφίων στις τοπικές και ευρωπαϊκές εκλογές αλλά και στην πολιτική ζωή γενικότερα. Οι εργασίες του έργου αναμένεται να ολοκληρωθούν το καλοκαίρι του 2016 και απώτερος στόχος του είναι η ενδυνάμωση των γυναικών και η ενθάρρυνσή τους να συμμετέχουν ενεργά στην πολιτική ζωή του τόπου και της Ευρώπης γενικότερα μέσω της κατανόησης ευρωπαϊκών πολιτικών, πρακτικών και διαδικασιών αλλά και της προώθησης ευκαιριών για εμπλοκή και εθελοντισμό σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έργο επιδιώκει να φέρει κοντά εκπροσώπους των ΜΜΕ, νεολαία, πολιτικούς και ερευνητές για ανάλυση των παραγόντων εκείνων που εμποδίζουν τη συμμετοχή των γυναικών σε χάραξη ευρωπαϊκής πολιτικής και πρακτικών αλλά και για σχεδιασμό κατάλληλων στρατηγικών για αύξηση της συμμετοχής των γυναικών και των νέων στις τοπικές και ευρωπαϊκές εκλογές και στα σώματα λήψης αποφάσεων. Στο έργο συμμετέχουν, με τους ίδιους στόχους και δραστηριότητες, τέσσερις ακόμη χώρες, οι Φινλανδία, Πορτογαλία, Λετονία και Λιθουανία.


 


Τρόποι πληροφόρησης του κοινού για το έργο της έδρας UNESCO

Η πλούσια ερευνητική δραστηριότητα της Έδρας UNESCO του Πανεπιστημίου Κύπρου σε θέματα ισότητας φύλου συνέβαλε – και συνεχίζει να συμβάλλει – στην προώθηση των θεμάτων αυτών στο ευρύ κοινό καθώς δίνονται ευκαιρίες ευαισθητοποίησης και πληροφόρησης μέσω ποικίλων τρόπων: τις δημόσιες παρεμβάσεις, την παραγωγή ενημερωτικού υλικού (έντυπου και διαδικτυακού), την παραγωγή τηλεοπτικών κοινωνικών μηνυμάτων, τον σχεδιασμό και έκδοση εγχειρίδιων για διάφορες ομάδες πληθυσμού (γονείς, εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς φορείς), τη διοργάνωση ημερίδων και διεθνών συνεδρίων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, την έκδοση πρακτικών και τόμων από συνέδρια αλλά και τη δημοσίευση άρθρων και εισηγήσεων στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο. Όλο το έργο, τα νέα και τις εκδηλώσεις της έδρας καθώς και το υλικό που παράγεται στα πλαίσια της δράσης της έδρας UNESCO θα το βρείτε στην ιστοσελίδα της έδρας UNESCO.

Ακόμη μια σημαντική πρωτοβουλία της Έδρας UNESCO του ΠανεπιστημίουΚύπρου και των συνεργατών της στο Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι η εγκαθίδρυση του μεταπτυχιακού Διεπιστημονικού και Διατμηματικού Προγράμματος «Σπουδές Φύλου» στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, το οποίο δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές το Χειμερινό εξάμηνο 2012. Το πρόγραμμα συντονίζεται από την Έδρα UNESCO και το εκάστοτε Συμβούλιο του Κέντρου Σπουδών Φύλου του Πανεπιστημίου Κύπρου.


Μελλοντικές δράσεις

Σε σχέση με μελλοντικές δράσεις, αξίζει να αναφερθεί ότι στο πλαίσιο του νέου προγράμματος CODE-IWP η Έδρα UNESCO θα προσφέρει σεμινάρια και εργαστήρια για προώθηση της ισότητας των φύλων και της ίσης συμμετοχής αντρών και γυναικών στην πολιτική ζωή. Παράλληλα και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέες τεχνολογίες μπορούν να υποβοηθήσουν στην ενδυνάμωση του λόγου και της παρουσίας της γυναίκας στην πολιτική, μια ηλεκτρονική πλατφόρμα έχει ήδη δημιουργηθεί στο πλαίσιο του έργου, ώστε να καταστεί χώρος συζήτησης, ανταλλαγής ιδεών, ενδυνάμωσης και συμβουλευτικής στήριξης γυναικών από χώρες της Ευρώπης που επιθυμούν να ασχοληθούν με την πολιτική.

Στο πλαίσιο αυτό, η Έδρα UNESCO του Πανεπιστημίου Κύπρου, σε συνεργασία με όλους τους φορείς με τους ίδιους στόχους αλλά και με άτομα και ομάδες που δραστηριοποιούνται για την Ισότητα Φύλων, θα συνεχίσει το πολυεπίπεδο έργο της έχοντας ως πρωταρχικό στόχο στα χρόνια που ακολουθούν την ίση συμμετοχή της γυναίκας στα σώματα λήψης απόφασης, ούτως ώστε να προωθηθούν μέτρα ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές.

Πηγή: Studycyprus.eu
Μαίρη Κουτσελίνη (Facebook)

No comments: