Thursday, December 7, 2023

«Τεθλασμένοι ορίζοντες», Ευθύβουλος Ευθυβούλου

Τεθλασμένοι Ορίζοντες, νέα ποιητική συλλογή του Ευθύβουλου Ευθυβούλου
Μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Αρχύτας η έκτη ποιητική μου συλλογή με τίτλο «Τεθλασμένοι ορίζοντες».

Με την ευκαιρία αυτή εκφράζω τις θερμές μου ευχαριστίες στον Σύνδεσμο Πολιτισμού Ελλάδος Κύπρου/ΣΠΕΚ και ιδιαίτερα στην Πρόεδρό του κ. Σίσσυ Σιγιουλτζή-Ρουκά, για την άψογη συνεργασία.

Παραθέτω πιο κάτω το οπισθόφυλλο της ποιητικής συλλογής.

Ο ποιητής Ευθύβουλος Ευθυβούλου µάς ταξιδεύει στην ποίηση του κόσµου. «Απόψε το φεγγάρι δεν πάει να κοιµηθεί, / κατέβηκε απ’ τη στέγη και µπήκε στην αυλή, / το βλέπω να φλερτάρει µε τ’ άσπρο γιασεµί, / έχοντας σκουλαρίκι του πεύκου το κλαδί…».

Γερό σκαρί οι «Τεθλασµένοι Ορίζοντες» αρµενίζουν στις θάλασσες της ζωής κι όλο ξανοίγονται πιο βαθιά, µε κρυµµένα νοήματα, µε λέξεις αμφίσημες και αλληγορικές, µε φωτοσκιάσεις εντάσεων και σιωπών.

«Ξεφεύγει απ’ τα δέντρα και µπαίνει στο στενό, / καθώς δυο πεφταστέρια γλιστρούν στον ουρανό, / το βλέπω να σκοντάφτει στου βράχου τον αφρό, / να παίζει µε την πούλια και τον αυγερινό…»

Διάχυτη η µουσική της φύσης, µέσα από το λυρισµό των στίχων, µαρτυρά πως το ταξίδι αυτό δεν τελειώνει, µε γλύκα και αλµύρα, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσµατα, αλλά αγγίζει την αθάνατη ψυχή που φωλιάζει µέσα µας και θεριεύει το προσωπικό βίωµα µε το οξυγόνο της ελπίδας, όταν ντύνει το όνειρο µε το λουλούδι της αλήθειας.

Σίσσυ Σιγιουλτζή-Ρουκά
Πρόεδρος Συνδέσµου Πολιτισµού Ελλάδας Κύπρου


Wednesday, December 6, 2023

Καλλιτεχνική έκθεση & Εργαστήρι Μιχάλη Μόζορα στην Καλαβασό

Kalavasos Art Gallery - Michalis Mozzoras
Somebody once said that: "The finest workers in stone are the gentle touches of water and air working at their leisure with a liberal allowance of time." Further to this, man adds to the beauty of nature with his creative breath and imagination.
Κάποτε είχε πει κάποιος ότι: «Οι καλύτεροι μάστορες της πέτρας είναι τα απαλά αγγίγματα του νερού και του αέρα, που δουλεύουν με άνεση στο χρόνο». Πέραν αυτού όμως, ο άνθρωπος προσθέτει στην ομορφιά της φύσης με τη δημιουργική του πνοή και φαντασία.
Sea stones are made by mother nature and through years come in various shapes and colours. Some people carefully collect and use them for decoration because they add tactile, natural beauty to any decor.
Οι θαλασσινές πέτρες δημιουργούνται από τη μητέρα φύση και παίρνουν διάφορα σχήματα και χρώματα. Μερικοί τις μαζεύουν προσεκτικά και τις χρησιμοποιούν για διακόσμηση, γιατί προσθέτουν απτή, φυσική ομορφιά σε κάθε διακόσμηση.
Michalis Mozoras is an artist who collects pebbles and uses them in beautiful artistic works. He comes from Limassol. He is a professional musician and an art lover. His art work is characterized by the joint construction materials such as processing of natural stone, wood and metal.
Ένας καλλιτέχνης που μαζεύει τις βότσαλα και τα χρησιμοποιεί σε όμορφα καλλιτεχνικά έργα, είναι και ο Μιχάλης Μόζορας. Κατάγεται από την Λεμεσό. Είναι επαγγελματίας μουσικός και εραστής της τέχνης. Η τέχνη του χαρακτηρίζεται από τη μεικτή κατασκευή όπως η επεξεργασία υλικών της φύσης από πέτρα, ξύλο και μέταλλο.
As he says “I work abstract and try to express the internal vibration because I think they get more intensity and inwardness of things I want to express. So, I naturally express the composition and simplicity of form. 
Όπως λέει ο ίδιος «Δουλεύω αφαιρετικά και προσπαθώ να εξωτερικεύσω την εσωτερική δόνηση γιατί πιστεύω πως έτσι αποκτούν περισσότερη ένταση και εσωτερικότητα αυτά που θέλω να εκφράσω. Γι’ αυτό εκφράζομαι με φυσικότητα στη σύνθεση και απλότητα στη μορφή. 
The result of my work is the aesthetic record of my emotions as they come through my inner world and my experiences. My works are imbued with the universal values ​​of love, freedom, peace and the human spirit. I believe art makes people come closer to the rules and mysteries of nature and universe”.
Το αποτέλεσμα της δουλειάς μου αυτής είναι η αισθητική καταγραφή των συγκινήσεων μου όπως διαμορφώνεται μέσα από τον εσωτερικό μου κόσμο και τα βιώματα μου. Τα έργα μου εμφορούνται από τις πανανθρώπινες αξίες της αγάπης, της ελευθερίας, της ειρήνης και του ανθρώπινου πνεύματος. Η Τέχνη κάνει τον άνθρωπο να έρχεται πιο κοντά στη φύση με τα μυστήρια και τους νόμους του σύμπαντος».
With dozens of designs, and tons of stone, the artist works every day to craft thoughtfully designed, beautiful items that delight the eyes. Mozoras has presented solo and team exhibitions at galleries in Cyprus and abroad.
Με δεκάδες σχέδια και τόνους πέτρας, ο καλλιτέχνης εργάζεται καθημερινά για να φτιάξει προσεκτικά σχεδιασμένα, όμορφα αντικείμενα που γοητεύουν το βλέμμα. Έχει παρουσιάσει έργα του σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις σε γκαλερί, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.

Mozoras is an artist with a keen eye for harmony. He creates with the endless varieties of nature's materials pieces of art that decorate spaces and connect them to our environment.
Ο Μόζορας είναι ένας καλλιτέχνης με έντονο ενδιαφέρον για αρμονία. Δημιουργεί με τις ατελείωτες ποικιλίες των υλικών της φύσης καλλιτεχνήματα, που διακοσμούν χώρους συνδέον με το περιβάλλον μας.

Popi Nicolaides, Gregoris & Lygia Maliotis strolling in the fantastic workshop of Michalis Mozoras who has long revered the treasures of seacoast.
Η Πόπη Νικολαΐδου, Γρηγόρης & Λυγία Μαλιώτη στο εργαστήρι του Μιχάλη Μόζορα, ο οποίος έχει από καιρό σεβαστεί τους θησαυρούς των ακτών.

Some elegant pieces of art work inspired by the uniqueness of each stone and the beauty of hardwood.
Μερικά κομψά έργα τέχνης εμπνευσμένα από τη μοναδικότητα της κάθε πέτρας και την ομορφιά του σκληρού ξύλου.
Mozora’s creative spirit, and his capable techniques transform these natural materials into well-designed, innovative works of art.
Το δημιουργικό πνεύμα του Mozora και οι καλές τεχνικές του μεταμορφώνουν τα φυσικά αυτά υλικά σε καλοσχεδιασμένα, καινοτόμα έργα τέχνης.
Mozora’s attention to detail, quality, and respect for the nature are felt in each piece of art.
Η προσοχή του Μόζορα στη λεπτομέρεια, την ποιότητα και τον σεβασμό για τη φύση γίνονται αισθητές σε κάθε του έργο.
Countless beautiful pebbles and beach stones in a tasteful decoration. Garden stones crafts by Mozoras...
Αμέτρητα όμορφα βότσαλα και πέτρες της παραλίας σε καλαίσθητη διακόσμηση. Χειροτεχνία με πέτρες στον κήπο από τον Μόζορα...
He has an innate affinity with mother nature, and his love of natural stones and pebbles available in nature abundantly, is admirable.
Έχει μια έμφυτη σχέση με τη μητέρα φύση και η αγάπη του για τις φυσικές πέτρες και βότσαλα, που διατίθενται άφθονα στη φύση, είναι αξιοθαύμαστη.
The artist brings the human elements of care, compassion and respect for the environment by creating each unique piece by hand in harmony with the gifts of nature.
Ο καλλιτέχνης φέρνει τα ανθρώπινα στοιχεία φροντίδας, συμπόνιας και σεβασμού για το περιβάλλον δημιουργώντας κάθε μοναδικό κομμάτι με το χέρι σε αρμονία με τα δώρα της φύσης.
Dazzling white pebbles to a spectrum of different colours are amazingly beautifying the landscape says Lygia Malioti.
Εκθαμβωτικά λευκά βότσαλα σε ένα φάσμα διαφορετικών χρωμάτων ομορφαίνουν εκπληκτικά το τοπίο, λέει η Λυγία Μαλιώτη.
The artist brings out a space colour, shape, or size simply by adding beach pebbles for decoration.
Ο καλλιτέχνης αναδεικνύει το χρώμα, το σχήμα ή το μέγεθος ενός χώρου απλά προσθέτοντας βότσαλα για διακόσμηση.
Stacked sea stones, as pots and many more ideas how to use these items for decoration, featured in his yard.
Στοιβαγμένες πέτρες της θάλασσας σαν γλάστρες και πολλές ακόμα ιδέες για το πώς να χρησιμοποιήσετε αυτά τα αντικείμενα για διακόσμηση, όπως φαίνονται στην αυλή του.
Striking white pebbles in different sizes are decorating small artistic layouts in a well- kept garden and create artistic effects.
Τα εντυπωσιακά λευκά βότσαλα σε διάφορα μεγέθη διακοσμούν μικρές καλλιτεχνικές διατάξεις σε ένα φροντισμένο κήπο και δημιουργούν καλλιτεχνικά εφέ.
Spending a lifetime in the unique beauty and charm of the area, he gracefully brings some of Cyprus' coastal beauty indoors as elaborate works of art.
Περνώντας μια ζωή στη μοναδική ομορφιά και γοητεία της περιοχής, μεταφέρει με χάρη μέρος της παραθαλάσσιας ομορφιάς της Κύπρου σε εσωτερικούς χώρους ως περίτεχνα έργα τέχνης.
Gregoris & Lygia Malioti and Popi Nicolaides apparently appear surprised of what they have seen.
Ο Γρηγόρης και η Λυγία Μαλιώτη και η Πόπη Νικολαΐδου φαίνονται έκπληκτοι από αυτό που είδαν.

Sunday, December 3, 2023

Η πίστη σου σέσωκέ σε

 Γράφει ο Δρ. Ανδρέας Σοφόκλης 

«Ιησού Υιέ Δαυίδ ελέησόν με»

Ο άνθρωπος έχει ανάγκη τον Θεό, όπως για να ζήσει έχει ανάγκη το νερό και το οξυγόνο. Ένας πάμφτωχος, παραπεταμένος, περιθωριοποιημένος από την κοινωνία, από την τότε και από την κάθε κοινωνία, γίνεται ουσιώδης προσωπικότητα.

Αυτός ο άνθρωπος του συγκεκριμένου Ευαγγελίου, προσευχήθηκε απλά, εφαρμόζοντας την Νοερά προσευχή. Η Νοερά προσευχή είναι κραυγή ψυχής και κέντρου καρδίας.

Βόησε, ο έως εκείνη τη στιγμή, ταλαίπωρος άνθρωπος: «Ιησού Υιέ Δαυίδ ελέησόν με». Βέβαια , όταν διαβάσουμε τη μικρή αυτή προσευχή με προσοχή διαπιστώνουμε ότι ο άνθρωπος αυτός άρχισε με βοή και τελείωσε με κραυγή καρδίας και ψυχής. Αυτό είναι το ουσιώδες για τη σωτηρία, η ψυχική και ταυτόχρονα η καρδιακή προσευχή.

Ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος, ως ο διδάσκαλος της Νοεράς προσευχής, δηλώνει και συγχρόνως νουθετεί: «Η Νοερά προσευχή πρέπει να έχει τέσσερα πνευματικά στοιχεία: ταπεινοφροσύνη, αγάπη, απλότητα, αγαθοσύνη».

Το «Ιησού Υιέ Δαυίδ ελέησόν με», είναι ένα ισχυρό και ιστορικώς καταγεγραμμένο παράδειγμα Νοεράς προσευχής. Αυτή η υψηλού επιπέδου ποιότητα προσευχής, σημαίνει ότι αφηνόμαστε στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, χωρίς ίχνος αμφιβολίας και φόβου.

Ο άνθρωπος της Νοεράς προσευχής σκέφτεται και ενεργεί με παρρησία. Νικά και αυτό που χαρακτηρίζεται ως το πλέον τραγικό, τη στιγμή του θανάτου τον θάνατο, υπερνικά τα τελώνια και απρόσκοπτα πορεύεται η ψυχή, αφού ήδη έχει θωρακιστεί από τον Νικητή των θλίψεων, της αγωνίας, του άγχους, από Αυτόν που πάτησε τον θάνατο και Έλαμψε με τη Δική Του Τριήμερη Παρουσία το έρεβος.

Αυτός ο άνθρωπος, της υποδειγματικής Νοεράς προσευχής, είναι ο ελεύθερος από κάθε αμάρτημα, από κάθε ασυνείδητο και από κάθε ζωώδες ένστικτο. Αποκτά την ουσία της Ζώσας Ζωής.

Δρ. Ανδρέας Σοφόκλης

Συγγραφέας, Ερευνητής, Αρθρογράφος, Δοκιμιογράφος.


Thursday, November 30, 2023

Χριστούγεννα, αλήθειες έναντι εικονικών πρόσκαιρων πραγματικοτήτων

 Γράφει ο Δρ. Ανδρέας Σοφόκλης 

Όταν οι Πρωτόπλαστοι, Αδάμ και Εύα, παράκουσαν την του Θεού μοναδική εντολή-απαγόρευση νουθεσίας, έθεσαν τους εαυτούς τους εκτός Παραδείσου. Ο Θεός, όμως, ως ο Πλάστης του ανθρώπου και ο Μόνος Φιλάνθρωπος, τους υποσχέθηκε ότι θα στείλει στους ανθρώπους τον Υιό Του.

Όταν το πλήρωμα του χρόνου έφτασε, στην κατάλληλη χρονική στιγμή, ο Ιησούς Χριστός, Κύριος και Θεός, γεννήθηκε σε μια φάτνη, σ` ένα σπήλαιο, ως το πιο φτωχό, κατά τα ανθρώπινα παιδί, βέβαια τα θεάρεστα συνέβαιναν, όπως το αστέρι, οι τρεις μάγοι με τα αντίστοιχα δηλωτικά δώρα, οι Άγγελοι που υμνούσαν το Θείο Γεγονός.

Φυσικά και τότε τα ανθρώπινα πάθη δεν έλειπαν, όπως ο Ηρώδης, με τις διαταγές του οποίου σφαγιάσθηκαν όλα τα βρέφη κάτω από δύο ετών, ώστε να αφανίσει, όπως πίστευε τον αντίπαλό του, πάμφτωχο μυαλό, όπως εκατομμύρια άλλα, με μηδέν νόηση.

Ο Ιησούς Χριστός γεννήθηκε ταπεινά, θα μπορούσε ως Θεός να γεννηθεί μέσα στο χρυσάφι, να εμφανιστεί μέσα στο πανίσχυρο φως, οπότε όλοι θα Τον προσκυνούσαν. Τότε, όμως, δε θα ήταν ο Θεός όλων των ανθρώπων, θα ήταν ο ηγέτης ενός μικρού αριθμού, που ανά τους αιώνες και πρόσκαιρα, έχει τεράστιους κατά τις ανθρώπινες μετρήσεις, αριθμούς πλούτου, χρυσού, χρημάτων, περιουσιών, δύναμης από θέσεις ισχύος.

Γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα, κάθε χρόνο, ως και να είναι η Γέννηση του Ιησού Χριστού, μόνο για τον κάθε άνθρωπο ως άτομο, για την κάθε οικογένεια ως μοναδική οντότητα, για την κάθε κοινωνική ομάδα ως Κράτος.

«Εμείς φτιάχνουμε το τεράστιο χριστουγεννιάτικο δέντρο». «Εμείς φτιάχνουμε Χριστούγεννα». «Εμείς φωταγωγούμε, το πλέον πολυτελές χριστουγεννιάτικο δέντρο». «Εμείς κάνουμε-πηγαίνουμε-πήγαμε ρεβεγιόν με όλα τα εδέσματα».

Το πνευματικό μέρος ας το έχουν άλλοι.

Ο Οδυσσέας δήλωσε στους συντρόφους του: «Μη σκοτώσετε και μη φάτε κρέας από τα βόδια του Ήλιου». Δεν τον υπάκουσαν, εκμεταλλεύτηκαν την κούραση του Ηγέτη τους, τα έσφαξαν, τα έφαγαν, χάθηκαν.

Ο Ιησούς Χριστός, ακριβώς, γι` αυτό ήρθε βρέφος ταπεινό, για να δηλώσει τη φτώχεια του κάθε ανθρώπου, που αρχίζει από τη γέννησή του. Πίσω από τα έντονα φώτα, πίσω από όλων των ειδών τις επιδείξεις, κρύβεται προσωπική φτώχεια.

Ο κάθε άνθρωπος έχει μέσα του τουλάχιστο μία φτώχεια, ευτυχής είναι αυτός που το συνειδητοποιεί, ανεξαρτήτως από ηλικία, δύναμη, αδυναμία, επειδή μόνο η συνειδητοποίηση οδηγεί στην ορθοδρόμηση που οδηγεί τουλάχιστο στο Καβαφικό: «Πρώτο σκαλί».

Για όλους, ισχυρούς, ανίσχυρους, κάποια στιγμή τα φώτα σβήνουν είτε κατά την πορεία της ζωής είτε στο τέλος της, που οδηγεί στο πέρασμα προς την άλλη την πραγματική, την αιώνια. Τότε έρχεται μπροστά στον άνθρωπο η ατόφια εικόνα του Θείου Βρέφους, όπου του θυμίζει είτε τη δική του φτώχεια είτε τον δικό του πνευματικό πλούτο που συγκέντρωσε στο πέρασμά του από αυτή την δοκιμασία που ονομάζεται επί της Γης ζωή.

Συχνά ακούμε-διαβάζουμε ότι κάποιοι γνωστοί, κατά τα ανθρώπινα, επιτυχημένοι, τα εγκαταλείπουν όλα, δόξες, τιμές, κοσμική πολύφωτη-πολύβουη ζωή, επιδείξεις, μόδες, πλούσια ζωή και αποσύρονται σε μέρη ησυχίας, γαλήνης, φυσικού περιβάλλοντος, πνευματικού αναστοχασμού,  επισκέπτονται και συχνά μένουν σε Μοναστήρια. Αυτό είναι ένα παράδειγμα, που πρέπει να μας προσγειώνει.

Οι ημέρες που διανύουμε, για τα Χριστούγεννα, δεν προσφέρονται για πολύφωτες και για πολύβουες κοινωνικές δραστηριότητες, επιδείξεις μόδας και για πολυτελή ρεβεγιόν, ας θυμόμαστε που γεννήθηκε, που και πως μεγάλωσε ο Ιησούς Χριστός, γιατί και για ποιους το έκανε.

Τα Χριστούγεννα είναι ημέρες ταπεινής ευγνωμοσύνης για ΑΥΤΟΝ  που άσημος Γεννήθηκε αλλά άσημους μετέτρεψε σε διάσημους τους έκανε Σοφούς, Αποστόλους, Ήρωες, Αγίους. Τους γνωρίζουν και τους σέβονται άνθρωποι κάθε εποχής, της όποιας οικονομικής τάξεως, του όποιου γνωσιολογικού επιπέδου.

Δρ. Ανδρέας Σοφόκλης

Ερευνητής, Αρθρογράφος, Δοκιμιογράφος