Wednesday, June 24, 2009

Δημοτική Βιβλιοθήκη Πάφου

«Κατά μήνα Μάϊον του έτους 1946 εγένοντο μεγαλοπρεπώς τα εγκαίνια της Δημοτικής Βιβλιοθήκης της Πάφου (Κύπρου). Το Ακαδημαϊκό αυτό ίδρυμα οφείλει την ύπαρξιν του εις τας προσπαθείας του φιλοπάτριδος Δημάρχου κ. Γαλατοπούλου και του Ελληνικού Δημοτικού Συμβουλίου. Εάν δε λάβη τις υπ’ όψιν ότι η ανέγερσις του ήτις ήρχισε κατά το έτος 1944 εις εποχήν πολεμική, καθ’ ήν τα πάντα ήσαν εις τιμάς απροσίτους και ένθα υφίσταντο μεγάλαι και ποικίλαι δυσκολίαι, δι’ αυτούς ακριβώς τους λόγους η μεγαλοπρέπεια του έργου τούτου πρέπει ιδιαιτέρως να εκτιμηθή.
Δια την ανέγερσιν του περικαλλούς τούτου κτιρίου εδαπανήθησαν περί τας Λ. 3.000 (Λίρες). Το ποσόν αυτό κατεβλήθη από το Δημοτικόν Ταμείον. Τα πραγματοποιηθέντα έξοδα έναντι του μεγάλου σκοπού και αγλαού προορισμού είναι ελάχιστα, διότι η αποστολή της παρούσης Δημοτικής βιβλιοθήκης θα είναι δια την Πάφον και δ’ αυτήν ακόμη την Κύπρο θησαυρός ανεκτίμητος.

Το υπέροχον από πάσης απόψεως έργον αυτό πρόκειται να προσφέρη τας πνευματικάς του υπηρεσίας εις τας επερχομένας γενεάς και θα συμβάλη πάντοτε με τον ιδικόν τρόπον και με τας ιδικάς του δυνάμεις εις τον εκπολιτιστικόν του προορισμόν, εις τους Τομείς της εθνικής πνευματικής, εκπαιδευτικής, οικονομικής, εμπορικής και παντοίας άλλης προόδου του τόπου.

Το καλλιμάρμαρον αυτό Δημοτικόν μέγαρον θα επιδαψιλεύση και θα σκορπά την πενυματικήν του χάριν εις γενεάς γενεών. Η τοποθεσία εις ήν ανεγέρθη η δημοτική Βιβλιοθήκη θεωρείται η καταλληλοτέρα, διότι αύτη ευρίσκεται εις την είσοδον της πόλεως, ώστε να γίνεται αμέσως αντιληπτή εις πάντα επισκεπτόμενον την Πάφον.
Η Δημοτική Βιβλιοθήκη εκτίσθη με βάσιν τον Ελληνικόν ρυθμόν και με όλην την αρχαϊκήν μεγαλοπρέπειαν οφειλομενα εις τον Δημοτικόν Μηχανικόν κ. Ανδρέαν Χριστοδουλίδην.
Εις την Δημοτική Βιβλιοθήκην υπάρχουν σήμερον περί τους 2000 τόμοι. Καθημερινώς όμως πλουτίζεται από διαφόρους προσφοράς ομογενών. Διά του παρόντος σημειώματος οίδομεν εις το αναγνωστικόν μας κοινόν μίαν μόνον σκιαγραφίαςν του εκπολιτιστικού τούτου έργου, το οποίον οφείλεται εις τον Δήμαρχον και Ελληνικόν Δημοτικόν Συμβούλιον της Πάφου, επιφυλασσόμενοι εν καιρώ ν’ ασχοληθώμεν ιδιαιτέρως.

Σημ. Νέας Πολιτικής Επιθεώρησης: Το άνω είναι αναδημοσίευσις από το τελευταίον τεύχος της «Πολιτικής και Οικονομικής Επιθεωρήσεως – Μακεδονίας και Θράκης». (Ιανουάριος – Φεβρουάριος 1948). Νέα Πολιτική Επιθεώρηση, Σάββατον 27.3.1948

Αξιότιμοι Συμπολίται μου,
Με εξαιρετικήν ευχαρίστησιν επιλαμβάνομαι αυτής της ευκαιρίας για να απευθυνθώ προς εσάς κατά τα εγκαίνια του Ιερού τούτου Τεμένους το οποίον χωρίς καμμίαν αμφιβολίαν θα εξυπηρετήση τα ύψιστα συμφέροντα του τόπου μας. Η παρατηρουμένη από ημέρας εις ημέραν πρόοδος της αγαπημένης μας Πάφου, η οποία απετέλεσε θέμα, Ομορφιάς εις την Ιστορία και η οποία θεωρείται ως η γενέτειρα της Θεάς του Κάλλους, μας κάνει να αισθανόμαστε πραγματική υπερηφάνειαν.

Σήμερα αυτή η Βιβλιοθήκη η οποία προσετέθη σαν ένα στέμμα μέσα στις υπάρχουσες ήδη ομορφιές της Πόλης μας, ίσταται ασφαλώς υπεράνω όλων.
Διότι: Είναι αυτό το Ιερό Μέγαρο το οποίον πρόκειται να μαζέψη μέσα του αρκετούς θησαυρούς οι οποίοι θα δώσουν τροφήν εις τον Νουν μας, και είναι αυτό που μέσα στην πολύτιμον αγκάλην του θα θερμαίνει την Τουρικικήν και την Ελληνικήν Νεότητα.

Αγαπητοί Συμπολίται,
Ανάμεσα στα κοινωνικά έργα τα οποία εδημιούργησαν οι πεπολιτισμένοι Λαοί, οι Βιβλιοθήκες κατέχουν την υψίστην θέσιν. Οι σπουδαιότερες εξ αυτών υπήρξαν: Η περίφημος Αλεξανδριανή Βιβλιοθήκη η οποία ανηγέρθη επί της Βασιλείας των Πτολεμαίων, η Βιβλιοθήκη της Βαγδάτης η οποία εκτίσθη επί της Βασιλείας των Ανδαλουσίων, και οι Βιβλιοθήκες της Κουρτού τα και Ισπιλίγε οι οποίες ανηγέρθησαν υπό Μωαμεθανών Αράβων και οι οποίες επί αιώνας έδωσαν το φως και έσπειραν την σοφίαν.

Σήμερα σχεδόν και εις την μικροτέραν πόλιν των πολιτισμένων χωρών έχουν ανεγερθή παρόμοια χρήσιμα ιδρύματα. Η Πάφος με την ανέγερσιν του ωραίου και χρησιμοτάτου αυτού έργου, απέδειξεν χαρακτηριστικά ότι είναι η Πρωτοπόρος της Κύπρου εις τον τομέα αυτόν.
Συμπολίται,
Αυτός ο τόπος δεν είναι ούτε ιδικός μου, ούτε ιδικός σας, ανήκει εις όλους μας. Ο άριστος Πολίτης, για την πατρίδα είναι ο εκλεκτός εκείνος ο οποίος προσφέρει την καλυτέραν υπηρεσίαν εις τον τόπον του. Θα επεθύμουν να σας υπενθυμήσω το γεγονός ότι εις έργα κοινωφελή δεν επιτρέπεται να υπάρχει διάσπασις. Η συνεργασία πρέπει να εκδηλώνεται πάντοτε.

Σήμερον, οι εδώ εκδηλώσεις αποτελούν τρανήν απόδειξην του γεγονότος. Ελπίζω ότι η Τουρκική και η Ελληνική Νεολαία θα προσδώσουν την ανάλογον εκτίμησιν στο ιερόν αυτό ίδρυμα το οποίον τους παραχωρείται σήμερον, και θα μαζευθούν κάτω από την ωραίαν και καθαράν στέγην του για να θρέψουν το πνεύμα των με τα πολύτιμα έργα του.

Το μόνον πράγμα το οποίον ζητώ από τους Νέους οι οποίοι προχωρούν εις τον δρόμον της πνευματικής εξυψώσεςως, είναι να κρατηθούν μακράν από ιδεολογίες ξένες και επιβλαβείς, και να γίνουν χρήσιμα Κοινωνικά Στελέχη. Προσφέρω τας ευχαριστίας μου και την ευγνωμοσύνην μου σε κείνους που συνέτειναν εις την ανέγερσιν του ιδρύματος τούτου και αναφωνώ ζήτω ο Παφιακός Λαός ο οποίος πρόσφερε τα μέσα για την ανέγερσιν του.
ΖΗΤΩ Ο ΛΑΟΣ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ
Ζιχνή Εφφ
Διευθυντής Τουρκικού Λυκείου
25.5.1946 «Νέα Πολιτική Επιθεώρησις»

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Πάφου ήταν δικοινοτική και η ομιλία του Διευθυντή του Τουρκικού Λυκείου, Ζιχνή Εφφ κατά τα εγκαίνια του κτιρίου το 1946 έχει πολύ ενδιαφέρον. Ίσως να μπορούσε να λεχθεί, χωρίς υπερβολή, ότι ήταν 'προφητική' για το τι επικολούθησε αργότερα μεταξύ των δύο κοινοτήτων...

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Πάφου που βρίσκεται στην είσοδο της πόλης εξακολουθεί να εκπέμπει το φωτοβόλο φως της μάθησης και της γνώσης.

Βιβλιοθηκάριος είναι ο Αρτέμης Αντωνίου. Σπούδασε βιβλιοθηκονομία στην Αθήνα, παρακολουθώντας παράλληλα μαθήματα ιστορίας και αρχαιολογίας στο πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ψυχή και καρδία της Βιβλιοθήκης ο Αρτέμης Αντωνίου, ένας πνευματικός άνθρωπος με καλλιέργεια και παιδεία. Λατρεύει αυτό που κάνει και το θεωρεί προσφορά στα γράμματα.

Ο Αρτέμης είναι ένα πολύπλευρο ταλέντο. Ασχολείται με την αγιογραφία και τη Γλυπτική. Δημιούργησε το εργαστήρι «Αρμός» στην κοινότητα Άρμου και σ’ αυτό εκθέτει μόνιμα τα έργα του. Πέραν αυτού είναι πετυχημένος ποιητής και συγγραφέας.

Η φιλία με τον Αρτέμη Αντωνίου αποτελεί εξαιρετική τιμή για μένα. Θαυμάζω πραγματικά τον Αρτέμη για τη βαθιά του γνώση και την πηγαία καλλιέργεια που τον διακρίνει. Η μετριοπάθεια και το μέτρο που χαρακτηρίζουν τον λόγο του και την κριτική του σκέψη με συναρπάζουν.

Απέναντι από το κτίριο της Βιβλιοθήκης βρίσκεται το ωραιότατο κτίριο του Δήμου.

Το πανέμορφο Δημοτικό Μέγαρο της Πάφου κτίστηκε το 1953 με δωρεές πολλών ευεργετών.

Δημοτική Βιβλιοθήκη. Ένα από τα πολλά αρχιτεκτονικά κοσμήματα της Πάφου.
Φοίβος Νικολαΐδης

8 comments:

Adamantia said...

Aπ΄το μοναδικό μου ταξίδι στη Κύπρο θυμάμαι ότι η Πάφος ήταν η πόλη που μου είχε αρέσει περισσότερο. Συνέχισε αυτές τις ωραίες αναρτήσεις για το νησί!
Καλημέρα!!

jf said...

Τον κ.Αρτέμη τον απολαύσαμε θυμάμαι και σε παλιότερη ανάρτησή σου για την καλλιτεχνία του.
Όσο για τη βιβλιοθήκη της Πάφου καλά άντεξε κι αντέχει... Μακάρι οι δημοτικές κλπ βιβλιοθήκες να πάρουν τη θέση που τους αξίζει γιατί νομίζω πως λίγες την έχουν και για άλλες αγνοείται ακόμη και η ύπαρξή τους.

Anonymous said...

Οι βιβλιοθήκες είναι πηγές πολιτισμού και παράλληλα συμβάλλουν στην πολιτιστική ανάπτυξη μιας τοπικής κοινωνίας. Πολύ ωραίο θέμα.

Καλό γέρμα

Meropi said...

Στην Κύπρο οι δημοτικές βιβλιοθήκες ανθούν. Θυμάμαι και στο χωριό μου τον Καραβά της Κερύνειας υπήρχε μια ωραία δημοτική βιβλιοθήκη που την επισκεπτόμουν συχνά.
Υ.Γ. Και έτσι όπως βλέπω τη φωτο η βιβλιοθήκη μοιάζει με το Δημοτικό Σχολείο που πήγαινα στον Καραβά!!!
Να σαι καλά Φοίβο μου που μου τα θύμισες όλα αυτά

Λεμέσια said...

Δικοινοτική βιβλιοθήκη! Απίστευτα πρωτοπόρο για τα κυπριακά δεδομένα της εποχής.

phlou...flis said...

Μια φορά κι έναν καιρό... Μακάρι να ήταν έτσι τα πράγματα σήμερα

Maria Verivaki said...

libraires - i have always loved them. but are they going out of fashion, now that we have e-books???

Phivos Nicolaides said...

@ Adamantia. Η Πάφος έχει ξεχωριστές ομορφιές. Να μας ξανάρθεις. Πολύ καλημέρα Άντα..

@ JamanFou. Ναι, τον Αρτέμη το είχαμε παλιά. Είναι, όμως, διαχρονικός και θα τον ξαναέχουμε σύντομα, αφού σε λίγες βδομάδες θα πάρει μέρος σε έκθεση γλυπτικής στο Παρίσι, όπου ο γιός του Χρύσανθος, άριστος μουσικός διαπρέπει. Θα σας κρατώ ενήμερους…

@ Anonymous. Σίγουρα ναι, ο ρόλος και το έργο των βιβλιοθηκών είναι ανεκτίμητος.

@ Meropi. Να ‘σαι κι εσύ καλά Μερόπη μας, που δεν ξεχνάς τις ρίζες σου και μας θυμάσαι!

@ Λεμέσια. Ναι, δικοινοτική βιβλιοθήκη τότε! Όμως, οι δικοί μας δεν είχαν επιτρέψει να γραφτεί το «Δημοτική Βιβλιοθήκη» στα τούρκικα, έστω με μικρά γράμματα σε μια άκρη του κτιρίου. Ο λόγος πάντως, του Τούρκου εκπαιδευτικού είναι εντυπωσιακός, τουλάχιστον για μένα!!

@ phlou...flis. Μια φορά κι έναν καιρό... Φώτη, έτσι ακριβώς… και μακάρι να είχαμε λίγη περισσότερη πολιτική και αισθητήριο…

@ Mediterranean kiwi. In one way you are right Maria. But, there are many other basic knowledge and information sources through electronic technology that make them valuable!