Tuesday, January 1, 2008

Ευκλείδεια Οικονομικά

ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ: Η ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ

Συγγραφέας: Δρ Σοφοκλής ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
Γλώσσα: Ελληνική
Εκδότης: Μεσόγειος, Πανεπιστήμιο Κύπρου
ISBN: 9963-9176-0-7 Έτος: 2006
Διατίθεται από: Σοφοκλή Μιχαηλίδη, Ανώτερο Διευθυντή, Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου,
Ταχ. Κιβ. 25529,
Λευκωσία, Κύπρος
E-mail: SophoclesMichaelides@centralbank.gov.cy
.
Σύνοψη: Τα Ευκλείδεια Οικονομικά αποτείνονται σε ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες οικονομολόγους, καθώς επίσης φοιτητές και πτυχιούχους των μαθηματικών, της φυσικής, της μηχανικής και άλλων επιστημών. Το βιβλίο ενδιαφέρει επίσης πλείστους χρηματοοικονομικούς συμβούλους και οργανισμούς, αφού οι μεγάλες τράπεζες, εξαιτίας της νέας Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Κεφαλαιακές Απαιτήσεις, αναμένονται να χρησιμοποιούν οικονομικά υποδείγματα, ώστε να προβλέπουν τις επισφαλείς απαιτήσεις και να υπολογίζουν την κεφαλαιακή βάση τους.Από τη δεκαετία του 1930 μέχρι σήμερα, χιλιάδες οικονομετρικά μοντέλα έχουν προταθεί και δοκιμασθεί από επιστήμονες και οργανισμούς. Παρά την αναμφισβήτητα μεγάλη χρησιμότητά τους, τα προαναφερθέντα υποδείγματα εξακολουθούν να παρουσιάζουν αδυναμίες.

Τα ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ αποτελούν ουσιαστική πηγή γνώσεων και προβληματισμών αναφορικά με την κατασκευή και εφαρμογή μαθηματικών υποδειγμάτων τα οποία προσομοιώνουν συμπλέγματα συναλλαγών. Με αφετηρία τη θέση ότι τα οικονομικά μοντέλα πρέπει να προσεγγίζονται μέσω ενός ελάχιστου αριθμού αξιωματικών προτάσεων και των γενικώς αποδεκτών νόμων των μαθηματικών, ο συγγραφέας καταδεικνύει με απλότητα, ομοιομορφία και γενικότητα ότι ο στόχος αυτός είναι εφικτός.
.
Με την προτεινόμενη μεθοδολογία επιτυγχάνεται η αναπαράσταση οποιουδήποτε πλέγματος συναλλαγών ως ενός συστήματος 2n μη-ομογενών γραμμικών διαφορικών εξισώσεων πρώτης τάξης με (μεσοπρόθεσμα) αμετάβλητους συντελεστές. Οι εισπράξεις και οι πληρωμές, που συνιστούν τις ενδογενείς μεταβλητές, κατανέμονται ανάμεσα στους θεσμικούς τομείς, τα παζάρια αγαθών και τις συναλλασσόμενες χώρες, χωρίς υπόλοιπο, αφού απαρτίζουν ένα διανυσματικό χώρο με διαστάσεις (R2n, t) όπου το n ορίζεται ως ο αριθμός των τομέων ή των αγαθών και το t ως ο χρόνος.
.
Εξαιτίας της προαναφερθείσας μαθηματικής μορφής αλλά και χάρη στα διαθέσιμα λογισμικά προγράμματα, οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι, οι τραπεζικοί, κυβερνητικοί και άλλοι οργανισμοί που δομούν και χρησιμοποιούν Ευκλείδεια οικονομικά υποδείγματα είναι σε θέση να μελετήσουν λεπτομερώς τις λύσεις ισορροπίας, τις συνθήκες σταθερότητας και τις δυνατότητες πηδαλιούχησης του πλέγματος συναλλαγών που τους ενδιαφέρει: Εκλαμβάνοντας, τους πλείστους συντελεστές αγοραίας συμπεριφοράς των καταναλωτών, των παραγωγών, κ.λπ., ως μεσοπρόθεσμα σταθερούς και τροποποιώντας τις λοιπές εξωγενείς μεταβλητές, όπως π.χ. τις παραμέτρους νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής, σύμφωνα με διάφορες υποθέσεις.
.
Μέσω ενός Ευκλείδειου οικονομικού μοντέλου μπορούν να προβλεφθούν οι ετήσιες χρηματικές ροές των τομέων, τα ποσοτικά χάσματα των αγοραίων αγαθών και οι δυνητικοί ρυθμοί μεταβολής των αντιτίμων για έκαστον έτος για το οποίο έχουν γίνει προβολές ως προς τις ισχύουσες εξωγενείς μεταβλητές. Αναμφίβολα, η προτεινόμενη μεθοδολογία θα αρχίσει να εφαρμόζεται σταδιακά για την επίλυση διάφορων οικονομικών προβλημάτων από επιστήμονες και επαγγελματίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Πιθανό, τα ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ να εισαχθούν και να διδάσκονται σε πλείστα πανεπιστήμια στο εγγύς μέλλον εξαιτίας των βαθιών θεωρητικών τους θεμελίων και των πολλών πρακτικών τους χρήσεων.
.
Συνεπώς, το βιβλίο ενδιαφέρει ιδιαίτερα:
Πρόεδρους και διευθυντές τραπεζών, πανεπιστημιακές και άλλες βιβλιοθήκες, καθηγητές πανεπιστημίου και λυκείου, τραπεζικά και ασφαλιστικά ιδρύματα, οικονομολόγους και χρηματοοικονομικούς συμβούλους λογιστές, εκλεκτές, μαθηματικούς, φυσικούς και μηχανικούς κυβερνητικές υπηρεσίες και τμήματα.

No comments: