Tuesday, October 4, 2011

Γιάννης Κόκκινος, ζωγράφος

Ένας πολυτάλαντος σύγχρονος καλλιτέχνης με φαντασία
 Yiannis Kokkinos an imaginative artist
Dedicated to the tireless worker of life, Yiannis Kokkinos with love, appreciation and gratitude.
Αφιερωμένο στον ακούραστο εργάτη της ζωής, Γιάννη Κόκκινο με αγάπη, εκτίμηση και ευγνωμοσύνη.
Yiannis Kokkinos is a Greek from Crete. After he got married , he relocated to Minnesota, USA where he is still living and working.
Ο Γιάννης Κόκκινος κατάγεται από την Κρήτη. Μετά που παντρεύτηκε, μετακόμισε στη Μιννεσότα, των ΗΠΑ όπου εξακολουθεί να ζει και εργάζεται.
Yiannis apart of being a caring person is also an accomplished artist.
Ο Γιάννης εκτός, του ότι είναι ένας άνθρωπος γεμάτος αισθήματα για τους άλλους, είναι επίσης ένας επιτυχημένος καλλιτέχνης.
  
Yiannis has multiple talents as a painter, singer, dancer, designer, dreamer, performing with extraordinary talent and grace.
Ο Γιάννης πολυτάλαντος, είναι ζωγράφος, τραγουδιστής, χορευτής, σχεδιαστής και ονειροπόλος, που εκτελεί με εξαιρετικό ταλέντο και τη χάρη.
His examples of port nature and landscape were very accomplished in there freshness of view and pleasing in there composition.
Δείγματα των έργων του από τη φύση και τοπία είναι πολύ αξιοπρόσεκτα σε φρεσκάδα και ευχάριστα στη σύνθεση.
It is true that art reflects the most genuine and authentic way the wealth of emotions and the variety of experiences of each artist.
Είναι αλήθεια πως η τέχνη αντανακλά με τον πιο γνήσιο και αυθεντικό τρόπο τον πλούτο των συναισθημάτων, την ποικιλία των βιωμάτων, των παραστάσεων και των εμπειριών του κάθε καλλιτέχνη. 
His work recreates the colors and reflects his rich inner feelings, to create his paintings.
Η δουλειά του ανασυνθέτει τα χρώματα και αντανακλά τα πλούσια εσώτερα συναισθήματα του, προκειμένου να δημιουργήσει τoυς πίνακες του.
His style which includes realism genres enhanced by her dramatic use of colour, which I find particularly delightful.
Το στυλ του, που περιλαμβάνει ρεαλιστικά θέματα, ενισχύεται με τη δραματική χρήση των χρωμάτων, το οποίο βρίσκω ιδιαίτερα ευχάριστο.
His art work is exceptionally beautiful and I find the use of colour particularly interesting.
Το αποτέλεσμα της δουλειάς του είναι εξαιρετικά όμορφο και βρίσκω τη χρησιμοποίηση των χρωμάτων εξαιρετικά ενδιαφέρον.
Yiannis Kokkinos a painter of considerable and rare sensitivity. He chooses his material and subjects, from everyday life.
Ο Γιάννης Κόκκινος είναι ένας ζωγράφος με μεγάλη και σπάνια ευαισθησία. Επιλέγει το υλικό και τα θέματά του, από την καθημερινή ζωή.
He conveys the living images between light and surfaces, with due care and thought.
Μεταφέρει τις ζωντανές εικόνες ανάμεσα στο φως και τις επιφάνειες, με τη δέουσα προσοχή και σκέψη.
I have much pleasure to introduce to you a small piece of his art work.
Είναι με μεγάλη χαρά που σας παρουσιάζω ένα μικρό δείγμα της καλλιτεχνικής του δουλειά.
Yiannis Kokkinos is an imaginative, diversified artist. He paints contemporary paintings.
Ο ζωγράφος Γιάννης Κόκκινος είναι ένας καλλιτέχνης με φαντασία. Ζωγραφίζει σύγχρονα έργα και είδη ρεαλισμού. 
He is driven by an incredible passion for self-expression for the love of life and people through her art.
Καθοδηγείται από ένα απίστευτο πάθος έκφρασης αγάπης για τους ανθρώπους και τη ζωή μέσα από την τέχνη του.
His works are often noted for their unique style, elegance, and vibrant colors.
Τα έργα του συνήθως είναι γνωστά για το μοναδικό τους στυλ, την κομψότητα και τα έντονα χρώματα τους.
For Yiannis art is life.
Για τον Γιάννη τέχνη είναι ζωή.  
Although in a materialistic and cynic world, Yiannis insist on praising through his work of the endless beauty of nature and life.
Παρά τον υλιστικό κυνικό κόσμο, ο Γιάννης επιμένει να υμνεί με το έργο του τις ανεξάντλητες ομορφιές της φύσης και της ζωής. 
Paintings in the colors of hope and optimism of love.
Ζωγραφιές με τα χρώματα της ελπίδας, της αισιοδοξίας του έρωτα.
Ellie Kokkinos. -  Η Έλλη Κόκκινου
His work involves painting with oil and other stuff.
Ζωγραφίζει με λάδι αλλά και άλλα υλικά.
His use of vibrant colors and strong lines make his work an excellent choice for a wide range of projects and purposes.
Η χρήση ζωντανών χρωμάτων και δυνατές γραμμές κάνουν την εργασία του εξαιρετική επιλογή για ένα ευρύ φάσμα έργων και σκοπούς.
 Costas, Yiannis's son when he was a child. -  O γιός του Γιάννη, Κώστας όταν ήταν μικρός.
 
 

Yiannis Kokkinos, is an imaginative, diversified and creative artist with a lot of potential.
Ο ζωγράφος Γιάννης Κόκκινος, είναι ένας καλλιτέχνης με φαντασία, ποικιλία στη θεματολογία του, δημιουργικός με μεγάλες δυνατότητες.

He paints contemporary, realism and other sort showing a keen interest in all kinds of art.
Ζωγραφίζει σύγχρονα έργα και άλλα είδη δείχνοντας ενδιαφέρον για όλα τα είδη τέχνης.

The colors have the ability to shake the sultry depths of the people.
Τα χρώματα έχουν τη δυνατότητα να ανακινήσουν τα αισθησιακά βάθη των ανθρώπων.
Domination of colors that are motivating thinking.
Κυριαρχία των χρωμάτων που παρακινούν τη σκέψη.
Commissioned to the daily ordinary joy of life always with a big smile!
Αφοσίωμένος στην καθημερινή χαρά της ζωής, πάντα με ένα μεγάλο χαμόγελο.

Yiannis is accomplished in using traditional methods as well as modern technique.
Ο Γιάννης επιτυγχάνει χρησιμοποιώντας παραδοσιακές μεθόδους, καθώς και σύγχρονη τεχνική.
Στον καμβά με χάρη. - On the canvas with grace.
Clean, bright colors and strong lines which emphasize the childlike celebration.
Καθαρά, φωτεινά χρώματα και έντονες γραμμές που τονίζουν την παιδιάστικη γιορτή.
Just beautiful. - Απλά όμορφο.
 Προσπάθεια σε λάδι.  - Trying to oil.
It's simple reminders to focus on happiness.
Είναι απλές υπενθυμίσεις για επικέντρωση στην ευτυχία.
A distinct character. Ένας ξεχωριστός χαρακτήρας.
Bright, cheerful colors.  -  Έντονα, χαρούμενα χρώματα.
Great color combination.  -  Μεγάλοι συνδιασμοί χρωμάτων.
Dynamic color and motion.  -   Δυναμική χρωμάτων και κίνησης.
Confident compositions.  -  Συνθέσεις με αυτοπεποίθηση.
His paintings are characterised by a generous use of colour.
Τα έργα του χαρακτηρίζονται από μια γενναιόδωρη χρήση των χρωμάτων.
His paintings are so vibrant and uplifting.
Πίνακες τόσο ζωντανοί και ωραίοι.
Commissioned to the daily ordinary joy of life always with a big smile!
Αφοσίωμένος στην καθημερινή χαρά της ζωής, πάντα με ένα μεγάλο χαμόγελο.
 Yianni and his daughter Ellie.  -  Ο Γιάννης και η κορούλα του Έλλη.

8 comments:

Albert Lázaro-Tinaut said...

An interesting artist! Good the portree of the Afghan girl...
Do you know my blog on travel, THE TRAVELER'S DRAVER (http://travelerdrawer.blogspot.com/)? I invite you to visit it.

Ann said...

thanks for sharing the works of this artist. he has a very interesting and unique style..i particularly like his use of strong color in his portraits!
xo

Lau Milesi said...

Hi Phivos!! I loved the works. Perfect!!
Congratulations to the artist! Thanks for sharing culture and beauty to your readers.
Kisses

:)

Maria Renee Batlle said...

A nice pictures!!!

M. Loureiro said...

Muito legal.
Parabéns por sua postagem.
Parabéns ao pintor também, pelo talento e suas maravilhosas e obras.
Abraços
M. Loureiro

Cheryl said...

I really enjoy Yianni's artwork. Fantastic!

rena said...

Συγχαρητήρια στον καλλιτέχνη,μ'αρέσει που δίνει έμφαση στα μάτια!!!

Ana Arend said...

Phivos, adorei as obras desse artista...perfeitas...muito impressionante sua técnica...parabéns por compartilhar...Um abraço.