Monday, April 7, 2014

Η μέχρι τώρα προσφορά του ΡΙΚ και η ανάγκη εκσυγχρονισμού

Παρέμβαση του τέως Γενικού Διευθυντή του ΡΙΚ
Θέμη Θεμιστοκλέους
Ημερίδα «Η Δημόσια Ραδιοτηλεόραση στην Κύπρο - Ανανέωση, Αναδιάρθρωση, Εκσυγχρονισμός»
Ινστιτούτο Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (ΙΜΜΕ)
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 4/4/2014
Αγαπητοί φίλοι, 
Η ΔΡΤ βρίσκεται κάτω από πίεση σε όλη την Ευρώπη. Η αναγκαιότητα, η αποστολή, η λειτουργία και η χρηματοδότησή της αμφισβητούνται από διάφορους φορείς και μια μερίδα των πολιτών. Αποτελεί κοινή στρατηγική των ιδιωτικών ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών, να κατηγορούν τα δημόσια μέσα ενημέρωσης ότι διαστρεβλώνουν την αγορά και παρακωλύουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό. Αυτή η εκστρατεία φθοράς της ΔΡΤ βρίσκει ενισχύσεις από ενέργειες ή παραλείψεις ή τοποθετήσεις πολιτειακών ή πολιτικών ιθυνόντων που είτε ηθελημένα είτε άθελα προσθέτουν βέλη στη φαρέτρα των ιδιωτικών συμφερόντων.

Σε μια περίοδο που η οικονομική κρίση τροφοδοτεί την έλλειψη εμπιστοσύνης προς τους δημόσιους θεσμούς, προβάλλει πιο αναγκαία παρά ποτέ η ανάγκη διασφάλισης και ενίσχυσης του ρόλου της ΔΡΤ ως εγγυητή και εκφραστή οικουμενικών αξιών και παράγοντα κοινωνικής συνοχής.

Συχνά λησμονείται η προσφορά της ΔΡΤ όχι μόνο στη διασφάλιση μιας υγιούς Δημοκρατίας και τη μετάδοση ποιοτικών προγραμμάτων ενημέρωσης, επιμόρφωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας για όλους τους πολίτες σε όλη την επικράτεια της χώρας, αλλά και στην προώθηση της καινοτομίας και τη δημιουργία νέων ευκαιριών στην αγορά, από τις οποίες επωφελείται και ο ιδιωτικός τομέας.

Τι χρειάζεται μια ΔΡΤ για να εκπληρώσει τη δέσμευσή της απέναντι στην κοινωνία;
- Ένα σαφές νομικό πλαίσιο
- Επαρκή και σταθερή χρηματοδότηση
- Επαγγελματική διακυβέρνηση.

Υφίστανται οι τρεις αυτές προϋποθέσεις στην περίπτωση του ΡΙΚ; 


Το νομικό πλαίσιο
Η λειτουργία του ΡΙΚ διασφαλίζεται από το ίδιο το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας και διέπεται από ιδιαίτερη νομοθεσία. Στη νομοθεσία αυτή αναφέρεται ρητά ότι το ΡΙΚ ορίζεται ως ο παροχέας δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, (εισαγωγικά) "που ανταποκρίνεται άμεσα στις δημοκρατικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ανάγκες της κυπριακής κοινωνίας και στην ανάγκη να διασφαλιστεί ο πλουραλισμός, μεταξύ άλλων, των πολιτισμικών και γλωσσικών διαφορών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και περιλαμβάνει την παροχή μιας ισορροπημένης δέσμης υπηρεσιών, που αποτελείται από ενημερωτικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκπομπές, προγράμματα κοινωνικής προσφοράς, εκπομπές που απευθύνονται στους απόδημους, καθώς και εκπομπές σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και πολιτικής άμυνας, όπως η δέσμη αυτή καθορίζεται σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου και όπως διευρύνεται ή άλλως πως διαφοροποιείται, δυνάμει τέτοιων Κανονισμών, υπό το φως τεχνολογικών εξελίξεων στον τομέα της οπτικοακουστικής ή νέων συνθηκών και δεδομένων»·

Σημειώνω τη φράση «ισορροπημένη δέσμη υπηρεσιών», η οποία μάλιστα συγκεκριμενοποιεί τις υπηρεσίες που ανατίθενται στο ΡΙΚ, ενώ γίνεται πρόβλεψη και για διεύρυνση των υπηρεσιών που προσφέρονται ανάλογα με τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Στο νόμο αναφέρεται επίσης ότι το ΡΙΚ μπορεί να δραστηριοποιείται και σε εμπορικές ή άλλες δραστηριότητες, και ότι για σκοπούς χρηματοδότησης της αποστολής που του ανατίθεται, μπορεί να χρησιμοποιεί ως χρηματοδοτικά μέσα τη δημόσια ενίσχυση, έσοδα από εμπορικές δραστηριότητες, χορηγίες, και δανεισμό.

Θεωρώ επιβεβλημένο να αναφέρω, επειδή πολλοί δεν το γνωρίζουν, ότι το ΡΙΚ αξιολογείται από την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης, κάθε χρόνο, για το κατά πόσο προσφέρει ισορροπημένη δέσμη υπηρεσιών, όπως αναφέρεται στο νόμο. Με βάση τη νομοθεσία, μόνο αν ο έλεγχος είναι θετικός μπορεί να δοθεί κρατική ενίσχυση τον επόμενο χρόνο.

Η νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία του ΡΙΚ εναρμονίζεται κατά περίσταση με τις εκάστοτε Οδηγίες της ΕΕ για τα οπτικοακουστικά μέσα.

Χρειάζεται εκσυγχρονισμό το νομικό πλαίσιο; Η απάντηση είναι καταφατική. Ένα παράδειγμα: Το πρώτο-πρώτο μέρος του νόμου, ξέρετε σε τι αναφέρεται; Στις προεδρικές εκλογές και πώς πρέπει να καλύπτονται από τη ΔΡΤ, με βάση τα δεδομένα της δεκαετίας του 1980. Πρόκειται δηλαδή για έναν αναχρονισμό σε όλο του το μεγαλείο. Θα αναφερθώ σε άλλες πρόνοιες που χρειάζονται αναθεώρηση στη συνέχεια.

Επαρκής και σταθερή χρηματοδότηση
Θα αρχίσω διαβάζοντας μια παράγραφο από ψήφισμα του ΕΚ, ημερομηνίας 21 Μαίου 2013, με θέμα «πρότυπες ρυθμίσεις για την ελευθερία των ΜΜΕ σε ολόκληρη την ΕΕ»:
« …τονίζει τη σημασία της κατάλληλης, αναλογικής και σταθερής χρηματοδότησης στα κρατικά μέσα ενημέρωσης προκειμένου να εξασφαλίζεται η πολιτική και οικονομική ανεξαρτησία τους, ώστε να είναι σε θέση να εκπληρώνουν πλήρως την αποστολή τους, συμπεριλαμβανομένου του κοινωνικού, εκπαιδευτικού, πολιτιστικού και δημοκρατικού τους ρόλου, να προσαρμόζονται στις ψηφιακές μεταβολές και να συμβάλλουν σε μια κοινωνία πληροφορίας και γνώσης χωρίς αποκλεισμούς, με αντιπροσωπευτικά μέσα ενημέρωσης υψηλής ποιότητας, που θα είναι διαθέσιμα σε όλους· εκφράζει την ανησυχία του για την τρέχουσα τάση σε ορισμένα κράτη μέλη να εφαρμόζουν περικοπές στον προϋπολογισμό των κρατικών μέσων ενημέρωσης ή να περιορίζουν τις δραστηριότητές τους, με αποτέλεσμα να περιορίζεται και η ικανότητά τους να εκπληρώσουν την αποστολή τους· ζητεί από τα κράτη μέλη να αντιστρέψουν την τάση αυτή και να εξασφαλίσουν επαρκή, βιώσιμη κατάλληλη και προβλέψιμη χρηματοδότηση για τα κρατικά μέσα ενημέρωσης·»

Κατά 80 με 85 τοις εκατόν, το ΡΙΚ χρηματοδοτεί τη λειτουργία του με τη δημόσια ενίσχυση που παρέχεται από το κράτος, με την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω του ετήσιου προϋπολογισμού ο οποίος εγκρίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο και ακολούθως ψηφίζεται σε νόμο από τη Βουλή. Τα τελευταία χρόνια, η δημόσια ενίσχυση μειώνεται συνεχώς, όπως επίσης τα έσοδα από εμπορική δραστηριότητα λόγω της οικονομικής κρίσης.

Το κόστος της ΔΡΤ στην Ευρώπη αντιστοιχεί κατά μέσο όρο στο 0,20% του ΑΕΠ. Στην Κύπρο, το κόστος είναι κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Συγκεκριμένα, το 2013 περιορίστηκε στο 0,16% του ΑΕΠ, ενώ το 2014 θα μειωθεί ακόμα περισσότερο. Αν ληφθούν υπόψη και τα χρήματα που επιστρέφονται άμεσα και έμμεσα στο Κράτος από τη ΔΡΤ, τότε το πραγματικό κόστος λειτουργίας της είναι μικρότερο.

Το 2013 σημειώθηκαν δραματικές εξελίξεις σε σχέση με τη ΔΡΤ στην Ελλάδα, αλλά και στην Πορτογαλία, την Ολλανδία, την Ισπανία και την Ισλανδία, που επιβεβαιώνουν πόσο αβέβαιη είναι η δημόσια χρηματοδότηση της ΔΡΤ. Οι εξελίξεις απασχόλησαν τη γενική συνέλευση της EBU τον περασμένο Δεκέμβριο. Τα μέλη εξέφρασαν έντονη ανησυχία, τονίζοντας ότι οι υπερβολικές περικοπές στα έσοδα των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών δεν αποτελούν τη λύση για τα οικονομικά προβλήματα των χωρών τους. Επίσης σημείωσαν ότι ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης, οι πολίτες χρειάζονται μια ισχυρή ΔΡΤ για να έχουν αξιόπιστη, ανεξάρτητη και αντικειμενική ενημέρωση.

Ο προϋπολογισμός του ΡΙΚ για το 2014, που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 19 Μαρτίου, προνοεί κρατική χορηγία ύψους 24,3 εκατομμυρίων ευρώ και άλλα έσοδα 6,15 εκατ. Η κρατική χορηγία είναι μειωμένη κατά 8 τοις εκατόν σε σύγκριση με το 2013. Το υπουργικό, με πρόταση του αρμόδιου για το ΡΙΚ υπουργού, περιέκοψε 300.000 ευρώ από τις εσωτερικές λειτουργικές δαπάνες που προϋπολογίστηκαν. Ο αρμόδιος Υπουργός, σε δηλώσεις του, επέκρινε το ΡΙΚ – στοχοποιώντας τη διευθυντική ομάδα του ΡΙΚ και όχι το Δ.Σ. που υπογράφει τον προϋπολογισμό – λέγοντας ότι δεν υπάκουσε στις οδηγίες του να μειώσει το κονδύλι για τα έξοδα προγραμμάτων κατά 40 τοις εκατόν. Πρέπει να διευκρινίσω ότι στο κεφάλαιο αυτό του προϋπολογισμού συμπεριλαμβάνονται το μισθολόγιο για το μη μόνιμο προσωπικό του ΡΙΚ και τα κονδύλια για την αγορά υπηρεσιών. Κατά συνέπεια, τυχόν μείωση αυτού του ύψους συνεπάγεται αφενός μεγάλη συρρίκνωση των προγραμμάτων (περιλαμβανομένων των αθλητικών) και αφετέρου απολύσεις προσωπικού και περικοπές στην εξασφάλιση υπηρεσιών από την αγορά. Λίγες μέρες μετά, ενώπιον της Επιτροπής Εσωτερικών της Βουλής, ο Υπουργός προανήγγειλε ότι πρέπει να αναμένονται και άλλες περικοπές. Και βεβαίως, δεν είναι γνωστό κατά πόσο η Βουλή προτίθεται να ψηφίσει τον προϋπολογισμό όπως έχει κατατεθεί ενώπιόν της.

Υπενθυμίζω ότι στη Βουλή εκκρεμεί πρόταση νόμου του ΔΗΣΥ, να απαγορευτεί η μετάδοση διαφημίσεων από το ΡΙΚ, με στόχο να ενισχυθούν οικονομικά, όπως το κόμμα πιστεύει, τα ιδιωτικά κανάλια. Αν η πρόταση αυτή ψηφιστεί, το ΡΙΚ θα χρειαστεί αυξημένη κρατική ενίσχυση, ενώ τα ιδιωτικά κανάλια δεν πρόκειται να επωφεληθούν.

Περιστολή στα προγράμματα - και στα είδη προγραμμάτων - που μεταδίδονται από το ΡΙΚ θα οδηγήσει αναπόδραστα σε μια κατάσταση στην οποία η ΔΡΤ θα λειτουργεί για μια πολύ μικρή μερίδα του κόσμου. Είναι φανερό ότι η συρρίκνωση της αποστολής και προσφοράς του οδηγεί τον πολίτη προς τα ιδιωτικά κανάλια, μαζί με τους διαφημιζόμενους και τους διαφημιστές.

Εύλογα λοιπόν μπορεί ο καθένας να συμπεράνει ότι το ΡΙΚ, ενώ διακηρύσσεται πανταχόθεν η ανάγκη συνέχισης της λειτουργίας του, στην πραγματικότητα οδηγείται σε συρρίκνωση και περιορισμό της προσφοράς του. Και ότι επιβάλλεται η θέση πως η ΔΡΤ θα μεταδίδει μόνο ό,τι είναι ασύμφορο για την ιδιωτική. Ταυτόχρονα συνεχίζεται ο πόλεμος φθοράς, με δημόσιες τοποθετήσεις του είδους «στο ΡΙΚ υπάρχει κακοδιαχείριση και διασπάθιση των χρημάτων του φορολογούμενου πολίτη».

Επαγγελματική διακυβέρνηση
Το θέμα έχει απασχολήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρώπης. Τα δύο σώματα έχουν εκδώσει αποφάσεις και ψηφίσματα, και έχουν καλέσει τα κράτη μέλη περιλαμβανομένης της Κύπρου να ενσωματώσουν τις υποδείξεις στις νομοθεσίες και πρακτικές τους. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το ψήφισμα του ΕΚ ημερομηνίας 21 Μαίου 2013, του οποίου παραθέτω ένα βασικό σημείο σε σχέση με τη διακυβέρνηση:

«Το ΕΚ ζητεί από τα κράτη μέλη και την ΕΕ να εξασφαλίσουν τη δημιουργία νομικά δεσμευτικών διαδικασιών και μηχανισμών για την επιλογή και τον διορισμό των επικεφαλής των μέσων ενημέρωσης, των διοικητικών συμβουλίων των μέσων ενημέρωσης και ρυθμιστικών φορέων που να είναι διαφανείς, να βασίζονται στην αξία και την αδιαμφισβήτητη εμπειρία των προσώπων και να διασφαλίζουν τον επαγγελματισμό, την ακεραιότητα, την ανεξαρτησία, τη μέγιστη συναίνεση σε όλο το πολιτικό και κοινωνικό φάσμα και τη νομική ασφάλεια και συνέχεια, αντί να βασίζονται σε πολιτικά και κομματικά κριτήρια στο πλαίσιο ενός ευνοιοκρατικού συστήματος που συνδέεται με τα αποτελέσματα των εκλογών ή τη βούληση των εκάστοτε κυβερνώντων· επισημαίνει ότι κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να καταρτίσει έναν κατάλογο κριτηρίων για τον διορισμό των επικεφαλής ή των συμβουλίων των κρατικών μέσων ενημέρωσης, σύμφωνα με τις αρχές της ανεξαρτησίας και της ακεραιότητας, την εμπειρία και τον επαγγελματισμό τους· ζητεί από τα κράτη μέλη να καθιερώσουν εγγυήσεις για την εξασφάλιση της ανεξαρτησίας των συμβουλίων και των ρυθμιστικών φορέων των μέσων ενημέρωσης από την πολιτική επιρροή της κυβέρνησης, της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας ή κάποιας άλλης κοινωνικής ομάδας·»

Και προσθέτω:
Ø Σαφές πλαίσιο διασφάλισης της απουσίας συμφερόντων και του ασυμβίβαστου για τα μέλη του ΔΣ. Σαφής καθορισμός αρμοδιοτήτων και επικέντρωση του Συμβουλίου στο διττό ρόλο της χάραξης στρατηγικής και της εποπτείας.

Ø Καθορισμός αξιών του οργανισμού και πιστή τήρησή τους.
Ø Καθορισμός στρατηγικής, στόχων και βασικών δεικτών απόδοσης.
Ø Ανάπτυξη της ικανότητας των διοικητικών συμβούλων, διευθυντών και ανώτερων στελεχών να λαμβάνουν ορθές αποφάσεις.
Ø Πλήρης εξάλειψη της δυνατότητας άσκησης από πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα παρεμβάσεων στα προγράμματα και στους λειτουργούς.
Ø Ορθολογική αξιοποίηση των πόρων του οργανισμού.
Ø Καινοτομία, ποιότητα, αριστεία.
Ø Εισαγωγή σύγχρονων εργαλείων διεύθυνσης ανθρώπινου δυναμικού.
Ø Διαχείριση κινδύνων
Ø Διαφάνεια, λογοδοσία, επικοινωνία με το κοινό.

Πρωτίστως, ευθύνη για να υπάρχει επαγγελματική και χρηστή διακυβέρνηση φέρει η ίδια η Πολιτεία, η οποία οφείλει να θεσπίζει τους αναγκαίους νόμους και μηχανισμούς και να εποπτεύει την τήρησή τους, προσφέροντας στη ΔΡΤ ασπίδα προστασίας από οποιαδήποτε κυβερνητική, κομματική ή άλλη παρέμβαση. 


Πώς θα επιτευχθεί ο εκσυγχρονισμός
Ο εκσυγχρονισμός και η αναδιάρθρωση είναι επιβεβλημένες ενέργειες για όλους τους ζώντες οργανισμούς. Νοουμένου βεβαίως ότι αναλαμβάνονται με σκοπό την αναβάθμιση της λειτουργίας και προσφοράς τους στο κοινό, και όχι ως πρόσχημα για υποβάθμιση της αποστολής, των δραστηριοτήτων και της προσφοράς τους.

Πολλοί αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στο σχεδιασμό ενός νέου οργανογράμματος, πιστεύοντας ότι μια νέα οργανική δομή του ΡΙΚ θα λύσει λειτουργικά προβλήματα και θα οδηγήσει στον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του. Εγώ προσωπικά φρονώ ότι πρώτα πρέπει να ληφθεί μια σειρά αποφάσεων πολιτικής, οι οποίες θα διευκολύνουν και τον επανασχεδιασμό του οργανογράμματος.

Μερικά τέτοια ζητήματα, ενδεικτικά:
Ø Θα εξακολουθήσει το ΡΙΚ να έχει δύο τηλεοπτικά κανάλια και τέσσερα ραδιοφωνικά;
Ø Θα εξακολουθήσει να διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό και τεχνικά μέσα για την παραγωγή προγραμμάτων και ειδήσεων, ή θα στηριχθεί στην αγορά υπηρεσιών;
Ø Θα δοθεί στο ΡΙΚ η δυνατότητα να διαφοροποιήσει το καθεστώς και τους όρους απασχόλησης του προσωπικού;

Οι απαντήσεις θα αποτελέσουν την αφετηρία για τη μελλοντική δομή, το εργατικό κόστος και άλλες παραμέτρους της λειτουργίας του μελλοντικού ΡΙΚ.

Προσωπικά πιστεύω ότι είναι η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών που θα επιφέρει τις σκοπούμενες και επιθυμητές εξοικονομήσεις και λειτουργικές αλλαγές. Οι τεχνολογίες αυτές έχουν ήδη εισαχθεί, δοκιμαστεί και αποδώσει σε μεγάλους ΔΡΤ σταθμούς της Ευρώπης και άλλων χωρών. Βεβαίως, εξυπακούουν σημαντική επένδυση σε εξοπλισμό, λογισμικό, συστήματα και μετεκπαίδευση του προσωπικού.

Παράδειγμα: Η πλήρης αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας στη συλλογή ραδιοτηλεοπτικού υλικού, τη σύνταξη, το μοντάζ, την παραγωγή, τη μετάδοση και την αρχειοθέτηση, τόσο στις ειδήσεις όσο και στα προγράμματα. Παράλληλα, η εκπαίδευση του προσωπικού και ιδιαίτερα των δημοσιογράφων ώστε να αποκτήσουν όλο το φάσμα των αναγκαίων δεξιοτήτων πέραν της συντακτικής. Οφέλη: λιγότερο προσωπικό, ορθολογισμός των δομών λειτουργίας, αυξημένη παραγωγικότητα, εξοικονόμηση χρημάτων μετά την αρχική επένδυση.

Επίσης, πρέπει να έχουμε υπόψη ότι σύντομα η κυπριακή πολιτεία θα πρέπει να λάβει αποφάσεις για προσαρμογή στην πραγματική σύγκλιση της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου με το διαδίκτυο, που πραγματώνεται με το σύστημα Connected TV. Μία τηλεφωνική γραμμή φέρνει στην ίδια οθόνη τα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά κανάλια και το διαδίκτυο. Αυτομάτως καταργείται το δίκτυο των υποσταθμών και αναμεταδοτών του ΡΙΚ, και τερματίζεται η ανάγκη συντήρησης και ηλεκτροδότησης τους.

Και βεβαίως, επείγει η στέγαση σε κατάλληλα κτίρια, με περισσότερα και εξειδικευμένα στούντιο, που θα αναβαθμίσουν τις λειτουργικές δυνατότητες και την παραγωγικότητα.

Όπως έχει ανακοινωθεί από τον αρμόδιο υπουργό, θα ανατεθεί σε εμπειρογνώμονες η εκπόνηση μέχρι τον Ιούνιο μελέτης για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του ΡΙΚ. Δημοσιεύτηκε από το υπουργείο η σχετική πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος, αφού ετοιμάστηκαν οι προδιαγραφές - χωρίς να ζητηθεί η συμβολή του ΡΙΚ. Υποβλήθηκαν προτάσεις από δύο ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κύπρου. Πληροφορούμαι ότι εκείνη η προκήρυξη ακυρώθηκε και έγινε νέα, στην οποία ανταποκρίθηκαν οι ίδιοι δύο φορείς, και ένας οίκος λογιστών-ελεγκτών που προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες. Αναμένεται η κατακύρωση και η έναρξη της εργασίας. Ομολογώ ότι δεν γνωρίζω ποιοι είναι οι όροι εντολής και τι ακριβώς θα καλύψει η μελέτη. Θεωρώ αυτονόητο ότι θα ζητηθούν και θα ληφθούν υπόψη οι απόψεις όλων των ενδιαφερομένων, περιλαμβανομένου του ιδίου του ΡΙΚ. Επίσης, ότι στο διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της μελέτης και την κατάληξη σε αποφάσεις, δεν μπορεί να λαμβάνονται και να επιβάλλονται αποφάσεις για το ΡΙΚ, αφού δεν θα είναι γνωστό ποιο θα είναι το μελλοντικό ΡΙΚ.

Ανεξάρτητα από τη μορφή, τη δομή και την προσφορά του αυριανού ΡΙΚ, πιστεύω ότι η Πολιτεία πρέπει να αναθέσει στο ΡΙΚ, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ίσως για δέκα χρόνια, την παροχή της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας που θα αποφασιστεί, μέσω μιας αμοιβαία δεσμευτικής σύμβασης, η οποία θα εμπεριέχει συμφωνημένους στόχους για ορθολογική εποπτεία, και να αξιολογεί σε τακτά διαστήματα και μέσω κατάλληλου μηχανισμού, κατά πόσο η αποστολή εκπληρώνεται. Αυτό δεν είναι κάτι καινούριο, αλλά γίνεται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Μια τέτοια διευθέτηση θα συμπεριλάβει βεβαίως και το σκέλος της χρηματοδότησης, με την έννοια ότι το ΡΙΚ θα γνωρίζει το ύψος της κρατικής ενίσχυσης για τη συγκεκριμένη περίοδο και θα είναι σε θέση να προγραμματίζει την ανάπτυξη και τις δραστηριότητές του αναλόγως, πράγμα που δεν συμβαίνει τώρα. Η συσχέτιση της χρηματοδότησης με το ΑΕΠ θα ήταν η δεύτερη καλύτερη λύση μετά το ανταποδοτικό τέλος, το οποίο καταργήθηκε στην Κύπρο ενώ εξακολουθεί να υφίσταται στην πλειοψηφία των ευρωπαϊκών κρατών. Μια τέτοια διευθέτηση δίνει αυξημένο κίνητρο στο ΡΙΚ να λειτουργήσει μέσα σε συγκεκριμένα πλαίσια και να επιτύχει συγκεκριμένους στόχους, νοουμένου ότι θα μπορεί να διαφοροποιήσει και τις εργασιακές του υποχρεώσεις.

Είναι θεμελιώδους σημασίας η διασφάλιση, μέσω μιας τέτοιας σύμβασης, της συντακτικής ανεξαρτησίας των δημοσιογράφων και των παραγωγών προγραμμάτων του ΡΙΚ. Θεωρώ επίσης απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι το ΡΙΚ θα μεταδίδει όλα τα είδη προγραμμάτων. Όλα για όλους, οποιαδήποτε ώρα, παντού, αλλά και με όλα τα μέσα μετάδοσης και σε όλες τις συσκευές που η τεχνολογία θέτει στη διάθεση του πολίτη.
Ο φορολογούμενος πολίτης απαιτεί τα χρήματα που δίνει για τη λειτουργία της ΔΡΤ να αξιοποιούνται με τρόπο που να δημιουργούν αξία, και η ΔΡΤ να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του σε σχέση με το περιεχόμενο και τον τρόπο διάθεσής του. Όταν οι απαιτήσεις του ικανοποιούνται, το ΡΙΚ μπορεί να έχει την εμπιστοσύνη και τη στήριξη που χρειάζεται, μέσα από την αξιοπιστία της ενημέρωσης, την ποικιλία και ποιότητα των προγραμμάτων, την ορθολογική διαχείριση των πόρων, τη διαφάνεια και λογοδοσία για όλες τις δραστηριότητές του, και με την αμφίδρομη επικοινωνία με τον πολίτη τηλεθεατή και ακροατή. Αυτήν την εμπιστοσύνη του απλού πολίτη, το ΡΙΚ πρέπει να την κερδίζει καθημερινά. Και όταν την κερδίζει, διασφαλίζει και το μέλλον του.
Σας ευχαριστώ.   


No comments: